گروه بازرگانی باتاب از همکاری با شما خوشحال خواهند شد. امیدواریم کارهای شگفت انگیزی در اینجا انجام دهید!

هر توضیحی که فکر می کنید باید در نظر گرفته شود بنویسید

گروه بازرگانی باتاب

مهم نیست که کجا هستید، در صورت نیاز به خدمات صادرات و واردات، می توانید با باتاب تماس بگیرید، تمام مراحل و تدارکات در دست ما است. تجارت آسان با گروه بازرگانی باتاب

تماس باما

در ارتباط باشید

۶۶۰۱-۲۹۴۱ (۰۲۱)
۸۷۶-۸۴۰۹(۰۹۱۹)
info@batabtrading.com
۲۰۱-۲۰۰۳(۰۹۱۰)
sales1@batabtrading.com